ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap Hofland Expeditions Ltd., gevestigd en kantoorhoudende te Arusha (Tanzania) aan de gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Enschede

Mocht uw reis door de Corona crisis of door een andere reden niet door kunnen gaan dan kunnen wij uw reis kosteloos verzetten. Mocht u uw reis naar de periode van 15 december 2020 tot 10 januari 2021 willen verzetten dan komt er een nader te bepalen toeslag bij.

Artikel 1

algemene bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomsten die door of voor en namens Hofland Expeditions Ltd. zijn gesloten en op alle verbintenissen en aanbiedingen van en jegens Hofland Expeditions Ltd.

2. Hofland Expeditions Ltd. organiseert als reisorganisator reizen, al dan niet met verblijf, en sluit daartoe reisovereenkomsten met reizigers.

3. Hofland Expeditions B.V. , gevestigd en kantoorhoudende te Denekamp, (verder: Hofland Expeditions B.V.) bemiddelt in het tot stand komen van een reisovereenkomst tussen de reisorganisator Hofland Expeditions Ltd., gevestigd in Tanzania, en de reiziger.

4. Onder de reiziger wordt verstaan: de wederpartij van de reisorganisator, degene te wiens behoeve een reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard en degene aan wie overeenkomstig artikle 7:506 B.W. de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

5. De bedragen in deze voorwaarden, in de reisovereenkomsten met Hofland Expeditions Ltd., in de prospectus en andere publicaties van Hofland Expeditions Ltd. en in de facturen van Hofland Expeditions Ltd. vermeld gelden in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mocht zijn.

6. Deze Algemene Voorwaarden gelden op gelijke wijze voor en ten aanzien van de als reisorganisator aangemerkte Hofland Expeditions B.V.

Artikel 2

totstandkoming van de reisovereenkomst

1. De overeenkomst tussen Hofland Expeditions Ltd. en de reiziger komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Hofland Expeditions Ltd., al dan niet door bemiddeling door Hofland Expeditions B.V.

2. Aanvaarding van het reisaanbod door de reiziger jegens Hofland Expeditions B.V. geldt als aanvaarding van het reisaanbod door de reiziger jegens Hofland Expeditions Ltd.

3. De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen.

4. Indien de reiziger opzegt wegens een hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de reiziger Hofland Expeditions Ltd. binnen 6 (zes) kalenderdagen na de dag van de opzegging de schade die deze tengevolge van de opzegging lijdt. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom onverminderde de door de reiziger verschuldigde rente en kosten. De reiziger is bij gebreke van betaling van de schadevergoeding binnen de gemelde termijn de wettelijk rente daarover verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling alsmede de buitengerechtelijke incassokosten naar 10% van de door de reiziger verschuldigde som.

5. Indien de reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

6. De reiziger staat in voor de juiste opgave van de persoonsgegevens zoals die in de aanmelding worden gevraagd.

Artikel 3

betaling

1. De door de reiziger op grond van de reisovereenkomst aan Hofland Expeditions Ltd. verschuldigde reissom dient bij voorschot tot het gedeelte van 50% daarvan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst door de reiziger van de factuur of de mededeling en voor het resterende deel groot 50% uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen vóór de aanvang van de reis te zijn betaald.

2. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 30 (dertig) dagen vóór de aanvang van de reis, dient in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, de gehele reissom onmiddellijk in zijn geheel te worden voldaan.

3. Betalingen door de reiziger van het aan Hofland expeditions Ltd. verschuldigde dienen per bank te worden gedaan op bankrekening no. 1288770996 t.n.v. Hofland Expeditions B.V. te Denekamp (Iban: NL47RABO0110756525 swift-adress BIC: RABONL2U) en bij betaling op andere wijze op die andere wijze aan Hofland Expeditions B.V. of anders doorgegeven door MG Hofland.

4.  Indien de reiziger de reissom in het in het eerste lid bedoelde geval niet op de in het eerste lid vermelde wijze en binnen de in het eerste lid gegeven termijn betaalt respectievelijk indien de reiziger de reissom in het in het tweede lid bedoelde geval niet op de in het tweede lid vermelde wijze betaalt, is de reiziger zonder ingebrekestelling of andere mededeling in verzuim en heeft Hofland Expeditions Ltd. het recht haar verbintenissen uit de reisovereenkomst met de reiziger op te schorten en/of de reisovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen

5. De reiziger die in verzuim verkeert in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de reisovereenkomst, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke kosten van 10% over het in totaal door hem verschuldigde.

Artikel 4

opzegging

1. Hofland Expeditions Ltd. kan onverminderd het bepaalde in  artikel 7:505, vierde lid B.W. de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Tot die omstandigheden is het niet tijdig of niet volledig betalen door de reiziger van het op grond van de reisovereenkomst door hem aan Hofland Expeditions Ltd. verschuldigde, daaronder uitdrukkelijk ook een voorschot op de reissom begrepen, te rekenen.

2. Indien Hofland Expeditions Ltd. de reisovereenkomst opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt hij deze een andere reis van in elk geval gelijke kwaliteit aan.

Artikel 5

Wijzigen

1. Hofland Expeditions Ltd. kan de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.

2. Hofland Expeditions Ltd. mag de reisovereenkomst ook overigens wijzigen wegens de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.

3. Hofland Expeditions Ltd. mag tot 20 (twintig) dagen vóór de aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijziging in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen, in welk geval Hofland Expeditions Ltd. aangeeft op welke wijze de verhoging is berekend.

4. Als de reiziger de wijziging van de reisovereenkomst respectievelijk de verhoging van de reissom als bedoeld in dit artikel mocht afwijzen, kan Hofland Expeditions Ltd. de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom  of, indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 6

1. Tenminste 7 (zeven) dagen vóór de aanvang van de reis kan de reiziger zijn rechtsverhouding tot Hofland Expeditions Ltd. overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet.

2. De overdracht vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de derde en een schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan Hofland Expeditions B.V. De overdragende reiziger en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 7

1.Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, mag Hofland Expeditions Ltd. zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

2. Hofland Expeditions Ltd. is niet aansprakelijk voor schade die uit eigen handelen of nalaten ontstaat, tenzij dat handelen of nalaten zou geschieden met het opzet de schade te veroorzaken of het handelen of nalaten roekeloos geschiedt en met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou voortvloeien.

3. Hofland Expeditions Ltd. beperkt voor zover zij niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten verleent, haar aansprakelijkheid voor andere schade dan de schade veroorzaakt door de dood of het letsel van de reiziger tot driemaal de reissom.

Artikel 8

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, moet de reiziger Hofland Expedituons Ltd. daarvan binnen 8 (acht) dagen na afloop van de reis onder opgave van redenen in kennis stellen.

Artikel 9

Hofland Expeditions Ltd. heeft de maatregelen genomen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer zij wegens financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van haar verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel ervan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen wordt, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval zorggedragen voor de terugreis.